Algemene voorwaarden

Internet-vergelijk.com maakt het mogelijk om via haar Dienst de Producten van verschillende Aanbieders te vergelijken. Daarnaast kan de Klant direct overstappen naar de betreffende Aanbieder. Op het gebruik van de Dienst zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Internet-vergelijk.com is uitsluitend tussenpersoon en draagt daarom zelf geen zorg voor de levering, garantie, kwaliteit en/of doorgifte van de Producten van Aanbieder. Internet-vergelijk.com is niet aansprakelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie zoals door Aanbieders wordt verstrekt.

Open hier de Algemene Voorwaarden in PDF.

1. Definities

De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij elders in de Bemiddelingsovereenkomst en/of Algemene Voorwaarden een (andere) betekenis wordt toegekend.

1. Internet-vergelijk.com valt onder Mike Murdock: Internet-vergelijk.com gevestigd te Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 72524324.

2. Aanbieder: de financiële instelling op het gebied van zorg- en/of schadeverzekeringen of leningen waarmee de Klant door bemiddeling van Internet-vergelijk.com een Overeenkomst aangaat.

3. Account: de online omgeving welke aan Klant ter beschikking wordt gesteld met als doel bestellingen te plaatsen, te beheren en in te zien. Hierin is eveneens de actuele status van de bestellingen en een overzicht van de persoonlijke verschillende contracten opgenomen. Deze data kunnen worden geraadpleegd door in te loggen in het account met een geldig e-mailadres en wachtwoord.

4. Algemene Voorwaarden: de voorwaarden in het onderhavige document ten behoeve van de bemiddeling door Internet-vergelijk.com

5. Bemiddelingsovereenkomst: een verbintenis die tussen Klant en Internet-vergelijk.com wordt aangegaan door gebruik te maken van de Dienst van Internet-vergelijk.com met als doel om een Product af te nemen bij een Aanbieder, waarop de Algemene Voorwaarden van Internet-vergelijk.com van toepassing zijn.

6. Dienst(en): de mogelijkheid tot vergelijking van de Producten van de Aanbieders, het overstappen tussen de Aanbieders door bemiddeling van Internet-vergelijk.com en het verlagen van de vaste maandelijkse lasten van de Klant.

7. Iframe: een inline frame op een webpagina die het mogelijk maakt om een (externe) webpagina te openen binnen de huidige webpagina.

8. Klant: de natuurlijke persoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf of de rechtspersoon die via Internet-vergelijk.com gebruik maakt van de Dienst.

9. Overeenkomst: een verbintenis die tussen Klant en Aanbieder wordt aangegaan door het gebruik van de Dienst tussen de Klant en de Aanbieder voor de levering van het product van de Aanbieder, waarbij Internet-vergelijk.com geen partij is. Internet-vergelijk.com heeft geen invloed op de inhoud van deze Overeenkomst.

10. Product: alle te leveren verzekeringen en/of leningen van Aanbieders die via Internet-vergelijk.com worden aangeboden aan de Klant.

11. Website: www.internet-vergelijk.com dan wel subdomeinen en andere extensies van het betreffende domein.

2. Toepasselijkheid en uitvoering

1. Op het gebruik van de Website, gebruik van de Dienst, Bemiddelingsovereenkomsten en leveringen van Internet-vergelijk.com zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Internet-vergelijk.com wijst afwijkende bepalingen of voorwaarden aan de zijde van Klant uitdrukkelijk van de hand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3. Internet-vergelijk.com is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van de Bemiddelingsovereenkomst(en).

3. Totstandkoming overeenkomst

1. De Bemiddelingsovereenkomst tussen Internet-vergelijk.com en Klant komt tot stand door het enkele gebruik van de Dienst.

2. De Overeenkomst tussen Aanbieder en Klant komt tot stand op het moment en op de wijze zoals gesteld door de Aanbieder. Aanbieder kan voorwaarden stellen aan de totstandkoming van de Overeenkomst. Internet-vergelijk.com heeft geen invloed op deze voorwaarden en/of de totstandkoming.

3. Indien de Klant een Overeenkomst aangaat met een Aanbieder, of hiertoe een aanvraag doet, wordt de Klant geacht akkoord te gaan met de algemene en/of polisvoorwaarden van desbetreffende Aanbieder.

4. Internet-vergelijk.com is uitsluitend tussenpersoon (bemiddelaar) en draagt daarom zelf geen zorg voor de levering, garantie, kwaliteit en/of doorgifte van de Producten van Aanbieder. Internet-vergelijk.com is niet aansprakelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie zoals door Aanbieders wordt verstrekt.

4. Uitvoering van de dienst

1. De Dienst van Internet-vergelijk.com stelt de Klant in staat om eenvoudig en overzichtelijk besparingen op de Producten inzichtelijk te maken. Internet-vergelijk.com vergelijkt vervolgens de verschillende Producten van beschikbare Aanbieders. De Dienst maakt het mogelijk na de vergelijking over te stappen naar een andere Aanbieder wanneer de initiële contractstermijn van de huidige Aanbieder is verstreken.

2. Middels de Dienst heeft de Klant de mogelijkheid om haar persoonlijke gegevens in te voeren. Op basis van deze gegevens wordt er een vergelijking gemaakt van de beschikbare Aanbieders, prijzen en aanbiedingen.

3. Klant is zelf verantwoordelijk voor de ingevulde gegevens binnen de Dienst. De vergelijkingen zijn in zijn geheel afhankelijk van deze ingevulde gegevens. Indien Internet-vergelijk.com vooraf gegevens heeft ingevuld, hebben deze slechts een indicatief karakter en draagt de Klant de verantwoordelijkheid over de volledigheid van deze vooringevulde gegevens.

4. Internet-vergelijk.com is verplicht haar medewerking te verlenen bij het sluiten van de Overeenkomst tussen de Klant en Aanbieder. Internet-vergelijk.com zal hierbij de gegevens van Klant, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die Overeenkomst, overdragen aan Aanbieder.

5. Indien Internet-vergelijk.com niet in staat is om haar medewerking te verlenen ten behoeve van het sluiten van de Overeenkomst, zal zij dit tijdig melden aan Klant.

6. Van de Klant wordt verwacht zijn of haar medewerking te verlenen bij het uitvoeren van de Bemiddelingsovereenkomst en/of de totstandkoming van de Overeenkomst, waaronder doch niet beperkt tot het verstrekken van aanvullende informatie indien dit nodig mocht blijken te zijn.

7. De Aanbieder kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien de Aanbieder op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

8. Internet-vergelijk.com heeft geen invloed op het onderzoek als bedoeld in artikel 4.7. Internet-vergelijk.com kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor de weigering van of het verbinden van bijzondere voorwaarden aan de Overeenkomst.

5. Prijzen en informatie

1. Het gebruik van de Diensten van Internet-vergelijk.com is geheel zonder kosten. Bij het aangaan van een Overeenkomst voor de levering van (een) Product(en) zal de Klant enkel de premie betalen van Aanbieder zoals vermeld op de Website.

2. De op de Website getoonde prijzen zijn afkomstig van de Aanbieders. Alle prijzen zijn inclusief btw, onder voorbehoud van wijzigingen en slechts geldig binnen de looptijd van een actie.

3. Internet-vergelijk.com is afhankelijk van de aanbieders voor de juiste prijzen. Internet-vergelijk.com spant zich in om de prijzen zo vaak mogelijk te controleren en te actualiseren.

4. Internet-vergelijk.com is niet aansprakelijk voor het tonen van foutieve prijzen waarvan de Klant mag aannemen dat deze tarieven kennelijk onjuist zijn.

6. Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Voor Producten kan een herroepingsrecht gelden. Indien de Klant gebruik wil maken van het recht om de Overeenkomst te ontbinden, zal hij daarvoor contact moeten opnemen met de Aanbieder en de regels van Aanbieder omtrent herroeping moeten volgen.

7. Persoonsgegevens

1. De persoonsgegevens die Internet-vergelijk.com van Klant verkrijgt worden enkel gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de Bemiddelingsovereenkomst en het doen van aanbiedingen voor soortgelijke producten en diensten.

2. Ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst zal Internet-vergelijk.com de persoonsgegevens doorgeven aan de Aanbieder waarmee door Klant een Overeenkomst wordt aangegaan.

3. Internet-vergelijk.com zal de persoonsgegevens verwerken conform de geldende wet- en regelgeving, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot de Wet bescherming persoonsgegevens.

4. Persoonsgegevens worden onomkeerbaar verwijderd wanneer zij niet meer noodzakelijk zijn, tenzij bewaren daarna verplicht is op grond van de wet. Wel mag Internet-vergelijk.com deze persoonsgegevens hierna anonimiseren en in deze vorm de gegevens blijven gebruiken voor marktonderzoek.

5. Internet-vergelijk.com zorgt voor adequate beveiliging van alle persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens en getroffen beveiligingsmaatregelen worden aanvullend toegelicht in de privacyverklaring van Internet-vergelijk.com.

8. Rechten van intellectuele eigendom

1. De Dienst, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de Website en/of implementatie van de Website door middel van een Iframe is het intellectueel eigendom van Internet-vergelijk.com en/of de Aanbieders. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Internet-vergelijk.com en/of de Aanbieders, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

2. Informatie die Klant opslaat of verwerkt via de Dienst is en blijft eigendom van Klant. Internet-vergelijk.com heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. Klant kan dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen, de Bemiddelingsovereenkomst te beëindigen of de intrekking schriftelijk bekend te maken aan Internet-vergelijk.com.

3. Onder het beperkte gebruikersrecht als genoemd in artikel 8.2 valt ook het recht om de Data geaggregeerd en geanonimiseerd te verwerken voor statistische doeleinden. Deze Data is op geen enkele wijze te herleiden naar een persoon.

4. Indien Klant informatie stuurt naar Internet-vergelijk.com, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft zij Internet-vergelijk.com een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Dienst. Dit geldt niet voor informatie die Klant nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

9. Aansprakelijkheid

1. Klant is er zich van bewust dat Internet-vergelijk.com enkel bemiddelt in de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Klant en Aanbieder. Internet-vergelijk.com is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst. Internet-vergelijk.com is immers geen partij bij de Overeenkomst tussen Klant en Aanbieder.

2. De hierna volgende leden zijn niet van toepassing voor de Klant als zijnde consument die niet handelt in de uitvoering van beroep of bedrijf.

3. De totale aansprakelijkheid van Internet-vergelijk.com wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Bemiddelingsovereenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van Internet-vergelijk.com wordt uitgekeerd per gebeurtenis waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt. Indien de verzekeraar niet overgaat tot het uitkeren, dan zal de aansprakelijkheid worden beperkt tot het bedrag van het gemiste voordeel van Internet-vergelijk.com met een maximum van EUR 500 inclusief btw per gebeurtenis waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt.

4. Aansprakelijkheid van Internet-vergelijk.com voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

5. Buiten de in artikel 9.1 genoemde gevallen rust op Internet-vergelijk.com geen enkele aansprakelijkheid
 voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

6. De in dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Internet-vergelijk.com.

7. De verplichting voor Internet-vergelijk.com tot het vergoeden van schade ontstaat slechts indien Klant de schade binnen 30 dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk meedeelt aan Internet-vergelijk.com.

10. Duur en beëindiging

1. De Bemiddelingsovereenkomst wordt aangegaan voor de periode dat Klant gebruik maakt van de Dienst. De Bemiddelingsovereenkomst eindigt van rechtswege in het geval dat aan alle verplichtingen volgens deze Bemiddelingsovereenkomst is voldaan.

2. De Bemiddelingsovereenkomst kan worden opgezegd door het gebruik van de Dienst te staken.

11. Wijziging algemene voorwaarden

1. Internet-vergelijk.com behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Bemiddelingsovereenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website of per elektronische berichtgeving. Internet-vergelijk.com raadt de Klant aan de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd door te nemen.
Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd

3. Indien Klant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Bemiddelingsovereenkomst ontbinden
tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

12. Slotbepalingen

1. Op de Bemiddelingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

3. Onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail of fax, mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

4. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de Bemiddelingsovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Bemiddelingsovereenkomst en/of Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Bemiddelingsovereenkomst en/of Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Contactgegevens

Mocht je na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

Mike Murdock

Volkerakstraat 29

6826GT Arnhem

E-mail: help@internet-vergelijk.com

Website: www.internet-vergelijk.com